کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وادار کردن دانش آموزان به بوسیدن عکس خامنه ای

در آغاز سال تحصیلی جدید،افراد و مقامات وابسته به رژیم،شماری از دانش آموزان را وادار به بوسیدن عکس خامنه ای کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،دراولین روز مدرسه افراد وابسته به نهادهای حکومتی،راههای جدیدی جهت کنترل فضاهای آموزشی در پیش گرفته اند تا بتوانند روی ذهن دانش آموزان تاثیر بگذارند.این مقامات و نهادهای وابسته به رژیم با وادار کردن دانش آموزان به بوسیدن عکس خامنه ای،میخواهند علاقه به رهبرنظام  را به شیوه تشویق و پاداش آموزش بدهند.اینها همان دانش آموزانی هستند که با سوزاندن و به پایین کشیدن عکس و بنرهای حکومتی همچنین تابلوهای خامنه ای، با برداشتن حجاب اجباری در سطح مدارس و حضور در خیابان های شهرهای مورد سکونت خود،اقدام به برگزاری تجمع های اعتراضی کرده بودند.