کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هفدهمین اعتصاب غذای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

به گزارش کانون حقوق بشر ایران،سه شنبه اول خردادماه،اعتصاب غذای زندانیان در هفدهمین هفته در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همچنان ادامه دارد.

زندانیان ضمن انتشار بیانیه ای کردند:زندانیان اعتصابی اطمینان دارند دور نیست آن روزی که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش،هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش،اسیر سرکوب و بیداد استبداد نشود؛اما تا آن روز رسالت اخلاقی خود دانسته که از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهند و از همه وجدان های بیدار خواستار یاری و همصدا شدن هستند.زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرح اهداف خود از کارزار سه‌شنبه‌های سیاه نوشته‌اند:جلب توجه افکار عمومی به این مهم که اعدام قتل حکومتی مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است.