کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هجوم نیروهای شهرداری تبریز به دستفروشان

روز سه شنبه ۹ خرداد ماه، نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی به دست فروشان بازار امامیه تبریز حمله کردند.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده،شماری از نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی با حمله به دستفروشان و الفاظ رکیک سعی در برهم زدن شخصیت دستفروشان در بازار امامیه تبریز را داشتند.در جریان این حمله دستفروشان مقاومت کرده و برخی از رهگذران نیز برای دفاع از آنها دخالت کرده.گزارش ها حاکی از آن است که پلیس با گاز اشک آور و شوک الکتریکی دست فروشان را زخمی کرده است.