کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

نگاهی بر شهریورماه سرخ !

دانیال نصرتی

هر سال همزمان با آمدن شهریورماه غمی عظیم و سنگین قلب و خانه های مردم زحمتکش کردستان و بسیاری از آزادیخواهان ایران را فرا می گیرد. شهریور تلخی خاص خود را به همراه دارد. مردم زحمتکش و آزادیخواە کردستان،رفقای پیشمرگ کومله و اعضای حزب کمونیست ایران در شهریورماه بار سنگینی از غم و اندوه را بر شانەهای خود  حس میکنند. همزمان  آرادەای  اکندە از اعتقاد به آرمان والای سوسیالیسم و برابری طلبی قلبشان را بە هیجان می آورد.

در روزهای اولیە  شهریورماه در ٤/٦/١٣٦٨ رفیق بهمن جوادی معروف به “غلام کشاورز” از چهرەهای برجستە جنبش کمونیستی ایران و ازرهبران حزب کمونیست ایران در شهر “لارناکا” در کشور “قبرس” کە برای دیدار مادر و دیگر اعضای خانوادەاش کە از ایران بە آنجا  آمدە بودند و سفر کردە بود ،توسط عوامل تروریست رژیم اسلامی ایران مورد سوء قصد مسلحانە قرار گرفت و در بیمارستان آن کشور جان عزیزش را از دست داد . رفیق غلام کشاورز متولد “گچساران” از شهر های توابع استان خوزستان و از چهره های شناخته شده حزب کمونیست ایران ، از بنیانگذاران این حزب  و از مبارزین برجستە جنبش سوسیالیستی و کمونیستی ایران بود.

در ٩/شهریور /١٣٥٨ فاجعه ای عظیم و سهمگین جامعە  کردستان و کل جنبش چپ و کمونیستی ایران را داغدار کرد.  فاجعه ای که خشم انقلابی و عمومی مردم ستمدیدە کردستان را نمایان کرد و رسوایی رژیم اسلامی را چندین و چند برابر بیشترنمود.در این روز، رفیق رهبر کاک” فواد مصطفی سلطانی” از بنیانگذاران و رهبران اصلی کومەلە ، از سازماندهندگان و رهبران جنبش مقاومت کردستان در برابر ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران، از معماران سازماندهی تودەها برای نبرد و رهایی ، همراه با دو همراهش  در بین جاده سقز و مریوان در نزدیکی روستای” بسطام “به کمین نیروهای اشغالگر رژیم افتادند و بعد مقاومتی قهرمانە کاک فواد و رفیق “تهمورث” از سازمان چریکهای خلق ایران، جان باختند. کاک فواد در روستای آلمانه از توابع شهر مریوان به دنیا آمد و در دانشگاه “صنعتی شریف” تهران فوق لیسانس برق دریافت کرد.  رفیق فواد در محیط دانشگاه با فکریت چپ و کمونیسم آشنا شد و در سال ١٣٤٨ از بنیانگذاران اصلی کومەلە  بود. از سخنانی که از کاک فواد به یادگار ماندە  و  بر وحدت مبارزاتی و تشکیلاتی طبقە کارگر ایران تاکید میکند ، ایجاد “حزب کمونیست ایران ” است کە آنر بە “خورشیدی توصیف میکند کە برف های ستم و استبداد را ذوب می نمایند” و یارانش را بە ” جنباندن خورشید تشویق و رهنمون میگردد”.

بی شک می توان گفت که در تاریخ جنبش انقلابی و کمونیستی کردستان و ایران رهبری کاریزماتیک  در نقش و جایگاە  کاک فواد تا کنون تکرار نشدە است .کاک فواد تنها کسی است که لقب “چگوارای کردستان” را بر وی نهادەاند  و نامش بر تارک تاریخ خواهد درخشید.

در ١٣/٦/١٣٦٨ خورشیدی رویدادی سخت و باورنکردنی دیگر، کردستان و بخش وسیعی از جنبش برابری طلب در ایران را لرزاند. در این روز، رژیم فاشیست اسلامی، بار دیگر صفحەای تازە ، اما خون الود بر کارنامە قطور جرم و جنایاتش افزود. در روز ١٣ شهریور جنایتکاران اسلامی از کانال مزدوری کە در صفوف پیشمرگان کومەلە جا خوش کردە بود ، رفیق صدیق کمانگر را در یکی از مقرات کومەلە ، با استفادە از تاریکی شب در نزدیکی شهر “رانیە” در کردستان عراق ، ترور نمودند .  در این رویداد تلخ،  رهبر مورد اعتماد تودەهای کارگر و ستمکش ، فرماندە نظامی برجستە و کاردان،  آژیتاتوری کم نظیر و شیرین سخن ، از بنیانگذاران کومله و حزب کمونیست ایران، رفیق صدیق کمانگر ، توسط دستی کثیف و مزدوری تروریست ، ترور شد. رفیق صدیق کمانگر از چهره های بسیار محبوب و توانا در جنبش انقلابی کردستان و جنبش کمونیستی ایران بود. ایشان  نامی بسیار آشنا برای کارگران و زحمتکشان ایران و کردستان بود و کسی است که تاریخ انسان بزرگواری همچون ایشان را سخت می تواند به خود ببیند.رفیق صدیق کمانگر در روستای “آفریان” از توابع شهر کامیاران به دنیا آمد و در رشتە حقوق در دانشگاە تهران در دهە چهل تحصیلاتش را بە پایان برد . ایشان از وکلای برجستە کردستان و ایران و از اعضای “کانون وکلای ایران” بود. رئیس شورای شهر سنندج و خاری در چشم رهبران ریز و درشت جمهوری اسلامی محسوب می شد . در رویدادهای نوروز خونین سنندج ، از فرمان مقاومت در برابر هجوم بە شهر نمایندە خمینی، تا دستور خلع سلاح و حملە بە پادگان سنندج بە دلیل تیراندازی بە سوی مردم،  تا مذاکرە و ایستادگی در برابر هیئت بلندپایە جمهوری اسلامی بە این شهر کە فقط شخص خمینی را کم داشت ، جسور و قاطح درخشید و محبوبیت عمومی یافت .

تا به امروز مردم کردستان و به خصوص شهرهای سنندج ،  کامیاران و منطقە جنوب کردستان ، نام او را بە زیبایی و ستایش بر سر زبان دارند  ، آرمانش را ارج می نهند و در صفوف رفقا و همرزمانش نیز همیشە زنده و ماندگار است .

در ٢٦/شهریور/١٣٥٩ فرمانده کاردان و کادر برجسته نظامی کومەله، رفیق “محمد مائی” معروف به “کاک شوان” در درگیری با نیروهای رژیم در روستای “افراسیاب” از توابع شهر سنندج، به دلیل اصابت راکد هلیکوپتر بە بازویش و قطع آن ، متآسفانە جانباخت. کاک شوان بی شک یکی از برجسته ترین و معروف ترین فرماندهان کومەله بودە و خواهد ماند. کاک شوان فرماندهی بود که سرباز نداشت ، بلکە قبل از هر کس خود را پیشمرگ و یار و یاور مردم کارگر و زحمتکش و همرزمان پیشمرگش می دانست. در رهبری کاک شوان فاصلە و فرقی میان پیشمرگ و فرماندە (حرف و عمل) وجود نداشت.در نزد شوان ، آنکە وظیفەاش سنگین تر بود ، رسالت و مسئولیتش نیز بیشتر و فداکارتر بود.  آرمان ، عقیدە و فداکاری برای تغییر نظام کهنە طبقاتی  به نظام  نوین سوسیالیستی ،انسان نوین از کاک شوان ساخت و برای جهانی دیگر می رزمید و کومەلە و پێشمرگایەتی کومەلە سنگرش بود. عقب نشینی معروف صدها و شاید هزاران انسان ، بعد از مقاومت ٢٤روزە سنندج در سال ١٣٥٩ از درخشانترین صفحات زندگی کوتاە ، اما تاثیر گذارش در جنبش انقلابی کردستان ، کومەلە و جنوب کردستان است . نامش در تاریخ بە زیبایی خواهد درخشید.

٤شهریور ١٤٠٠ خورشید

پست های مرتبط این دسته

دمیرتاش و میزراکلی در اعتراض به قتل مهسا امینی سر خود را تراشیدند!

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به ورزشکاران معترض به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در اعتراضات اخیر.

komalah

قتل فجیع مهسا امینی و رزمِ روسری سوزان

komalah

لَچک ، نماد حاکمیت ارتجاع

komalah

دکتر ش

برگی از تأریخ تقدیم به ورزشکاران معترض به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در اعتراضات اخیر.

komalah