کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

نقض گستردە حقوق شهروندان کرد ایران در سال 2021

نهادها و ناظران حقوق بشری در ایران از نقض گسترده حقوق شهروندان کرد توسط جمهوری اسلامی در سال 2021 خبر می‌دهند و به گفته این نهادها در این سال، دستکم ٣١ شهروند کرد اعدام و بیش از ۵٠٠ تن نیز بازداشت شده‌اند.

ناظران حقوق بشر می‌گویند کە جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده حقوق شهروندان کرد را نقض می‌کند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری کە وضعیت کردستان ایران را دنبال می‌کنند، در مدت یک سال گذشته علاوه بر اعدام ها و بازداشت های حکومت، ۴٧ نفر قربانی انفجار مین و گلولە‌های عمل نکردە شدەاند، همچنین ٢١٩ کولبر کشته یا زخمی شدەاند. در همین گزارش امده است، در سال گذشته شاهد موج‌های گسترده بازداشت‌های فله‌ای و خودسرانه بوده‌ایم، بازداشت‌هایی که هدف آن مشخصا جامعه مدنی و فعالین مدنی و محیط زیست بوده‌ است، فعالینی که با پرونده‌سازی‌های امنیتی روبرو بوده‌اند و ماه‌ها در سرنوشت نامعلومی و بدون دسترسی به حق وکیل و ملاقات تحت بازجویی و اعترافات اجباری بوده‌اند که از نظر مبانی حقوق بشری نیز در زمره ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرند.