کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران پیمانکاری قطار شهری تهران

کارگران شرکتی راه‌آهن قطار شهری تهران، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه با برپای تجمعی خواستار عقد قرارداد دائمی برای تامین امنیت شغلی و معیشتی خود شدند.

از قرار معلوم کارگران پیمانی «قطار شهری تهران» از اینکه در چند سال گذشته در استخدام  شرکت پیمانکاری هستند، اعتراض دارند و خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند. آن‌ها با اشاره به اینکه در نتیجه حضور پیمانکار حقوق و دستمزدشان کامل پرداخت نمی‌شود، افزودند: کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف راه‌آهن ازجمله قطار شهری تهران مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آن‌ها وجود دارد.