کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

نارضایتی کارگران شهرداری سراوان

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری «سراوان»  صبح روز چهارشنبه 30 فروردین ماه نسبت به عدم چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود اعتراض کردند.

این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، می‌گویند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌هایشان به وجود آورده است. کارگران شهرداری سروان می گویند، مطالبات مزدی خود را از چهار ماه قبل دریافت نکرده ند، در عین حال بخشی از مطالبات بیمه آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.