کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شرکتی راه‌آهن زاهدان

نارضایتی کارگران شرکتی راه‌آهن زاهدان 1

جمعی از کارگران شرکتی راه‌آهن زاهدان که مسئول نگهداری خطوط راه‌آهن و طرف قرارداد شرکت تراورس هستند روز یکشنبه 10 تیرماه نسبت به عملکرد تعاونی مسکن اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند:در دهه 80 برای دریافت زمین به تعاونی مسکن پول دادند اما با گذشت بیش از بیست سال هنوز هیچ زمینی تحویل آنان نشده است.به گفته آن‌ها:حدود 200 کارگر شرکتی راه‌آهن در انتظار دریافت زمین از تعاونی مسکن هستند؛این کارگران بیش از 20 سال پیش حدود 600 هزار تومان برای زمین پول داده اند اما هنوز موفق به تحویل منازل خود نشده اند.همچنین کارگران تراورس زاهدان از تبعیض و عدم دریافت مزایای مزدی نیز اعتراض دارند و می‌گویند:در اعیاد مختلف،کارگران غییر رسمی از هرگونه پاداشی محروم میباشند.