کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران روغن نباتی نینا کرمان

شماری از کارگران روغن نباتی “نینا” کرمان با خواست پرداخت معوقات مزدی و بازگشایی کارخانه روز دوشنبه 1 آذرماه در مقابل مدیریت کارخانه تجمع کردند.

350 نفر از کارگران این کارخانه علیرغم اینکه دارای سه ماه دستمز معوقه با تعطیلی کارخانه به بهانه نبود مواد اولیه، از کار بیکار شده اند. آنها پیشتر نیز در آبان ماه چندین بار مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع زده بودند و با وعده رسیدگی به مشکلاتشان به تجمع خود خاتمه داده بودند. اما اکنون بار دیگر در پی عدم تحقق وعده های مسئولین دست به تجمع زده  خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.