کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان

کارگران شاغل در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان روز شنبه 20 اسفند ماه با برپایی تجمعی خواستار اجرای طرح تجمیع شدند.

کارگران با بیان اینکه کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی جنوب شرق با حداقل حقوق و مزایا در ناحیه کویری و ریلی زاهدان به کرمان مشغول کار هستند، در ادامه گفتند: آنهاخواستار اجرای طرح تجمیع هستند و علیرغم تجمعات و پیگیرهای مداوم، سال‌هاست این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی جنوب شرق اجرایی نشده است. طبق اظهارت کارگران ابنیه فنی جنوب شرق؛ تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید. کارگران خطوط ابنیه فنی جنوب شرق همچنین نسبت به پرداخت نامنظم حقوق خود اعتراض کرده و   خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از قرارداد موقت به قرارداد دائمی شدند.