کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی تراورس

1 1 16

جمعی از کارگران ابنیه فنی تراورس روز جمعه 17 فروردین ماه با برپایی تجمعاتی جداگانه نسبت به عدم افزایش دستمزدهایشان اعتراض کردند

به گفته این کارگران؛حقوق دریافتی سال 1402 با وجود قول و وعده های پیمانکاران،هنوز پرداخت نشده است.به همین دلیل برخی همکاران آنها در نواحی ریلی زاگرس و درورد واقع در استان لرستان در اعتراض به وضعیت بوجود آمده،فعالیت شغلی خود را محدود کرده‌اند.درحالی که حدود 17 روز از آغاز سال می‌گذرد،کارگران ابنیه فنی تراورس که تعدادشان به حدود ۷ هزار نفر می‌رسد،هنوز مابه‌التفاوت حقوق سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.به گفته این کارگران؛درکنار عدم افزایش حقوق کارگران در این واحد ریلی،کارگران با قراردادهای موقت کار،امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند.در عین حال برخی مشکلات ناشی از عدم دریافت لباس کار و پرداخت برخی مزایای عرفی و غیره… همچنان به قوت خود وجود دارد.