کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگرانِ دو واحد تولیدی در تبریز

روز جمعه 27 بهمن ماه شماری از کارگران صنایعِ غذایی شیرین عسل و کارگرانِ بستنیِ اطمینانِ تبریز نسبت به ناچیز بودنِ حقوق و ناتوانی در تأمین معیشتِ خانواده تجمع کردند.

حقوقِ کارگران شیرین عسل با ۴۰ ساعت اضافه کار و ۱۵درصد حق شیفتِ نوبت کاری بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون است که اگر اضافه کار و حق شیفت را کنار بگذارند،آن‌ها تنها کمی بیش از حداقل حقوق مصوبِ شورایعالی کار دریافت می‌کنند.کارگران بستنیِ اطمینان تبریز نیز وضعیتی تقریبا مشابه دارند؛آن‌ها با ۱۲ ساعت کار روزانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.گفته میشود که سیاستِ ارزان‌سازیِ نیروی کار،عرصه را چنان بر بسیاری از کارگران تنگ کرده که اگر شغل دوم و سومی وجود نداشته باشد و اگر کارگران زن و مرد بیش از نیمی از ساعاتِ شبانه‌روزِ خود را صرفِ کار نکنند،عملا امکانی برای گذرانِ زندگی نیز وجود نخواهد داشت.