کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارکنان پتروشیمی آبادان

روز شنبه 11 آذرماه،جمعی از کارکنان پتروشیمی آبادان در محوطه محل کار خود دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت،کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده در محل کار خود و نامه های تهدید آمیز برای کارگران معترضی که در تجمعات قبلی حضور داشتند وارد اعتصاب شدند.خواست فوری این کارگران پایان دادن به احضارها و تهدیدات گسترده کارگران از سوی مقامات امنیتی است.بنا بر این گزارش، ۴۰۰ نفر از این افراد یک ماه حقوق و سه ماه بیمه و ۱۰۰ نیروی پیمانکار هم دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.