کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارکنان استانداری کرمانشاه

جمعی از کارکنان استانداری استان کرمانشاه روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود در محوطه این استانداری دست به تجمع زدند.

 در این تجمع کارکنان به صورت نمادین بر سر سفره خالی که در محوطه استانداری کرمانشاه پهن کرده بودند نشستند و اعلام کردند آنهاهم مثل سایر اقشار کارکنان کشور از وضعیت معیشتی در رنج هستند. گفتتنی است این دومین تجمع اعتراضی کارکنان استانداری کرمانشاه به وضعیت معیشتی خود در یک ماه اخیر است.