کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کارکنان درمانگاه گلستان اهواز

گروهی از پرستاران و کارکنان درمانگاه “گلستان” اهواز روز سه شنبه 17 مرداد ماه ، در اعتراض به پرداخت نشدن عادلانه  تعرفه و پایمال شدن حقوق خود تجمع کردند.

این پرستاران با تجمع مقابل ساختمان اداری، خواسته‌ی مهم خود را «اجرای صحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و «رفع تبعیض در نظام درمانی» عنوان می‌کنند. به گفته این پرستاران وعده‌های تاکنونی مسئولان برای بهبود معیشت پرستاران همگی تو خالی بوده است به همین دلیل آنها تقریبا هر هفته دست به اعتراض و تجمع می زنند.