کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی نیروهای خدماتی مدارس در تهران

به گزارش شورای بازنشستگان ایران روز شنبه 1 اردیبهشت ماه،شماری از سرایداران مدارس دولتی کشور با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

رسیدگی به وضعیت کمبود نیرو،حقوق و معیشت ناچیز و تعلق گرفتن رتبه‌ بندی و فوق العاده ویژه ۵۰ درصد برای نیروهای خدماتی از جمله مطالبات آنها محسوب میشوند.نیروهای خدماتی آموزش و پرورش با حمل کاغذ نوشته‌هایی نسبت به سطح پایین حقوق دریافتی و دستمزدهایی که تناسبی با تورم ندارند،اعتراض کرده و خواهان رسیدگی مسئولان رژیم به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند.معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی نسبت به برخوردهای دوگانه با نیروهای خدماتی و اختلاف چشمگیر حقوق پرداختی به آنان در مقایسه با پرسنل آموزشی و اداری اعتراض دارند.آنها خواهان افزایش حقوق و مزایای دریافتی، تغییر رسته شغلی، اجرای رتبه‌بندی و اختصاص فوق‌العاده ویژه هستند.