کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی شهروندان از عدم توزیع بنزین در جایگاه سوخت شهر راسک

شهروندان شهر راسک روز جمعه 18 خرداد ماه، با ساعت ها حضور در صف های کیلومتری موفق به سوخت گیری در جایگاه سوخت به دلیل اتمام سهمیه کارت سوخت مادر نشدند.

شهروندان می گویند: مسئولین جایگاه سوخت شهر راسک پس از اتمام سهمیه سوخت کارت مادر جایگاه از توزیع سوخت خودداری می کنند. همچنین افزودند: “سه ساعت در صف سوختگیری بودند و به محض رسیدن به تلمبه، مسئولین جایگاه از اتمام سوخت خبر دادند و تلمبه ها را خاموش کردند.” لازم به ذکر است علاوه بر بی‌کفایتی مسئولین و ناکارآمدی آنان، فروش غیر قانونی سوخت توسط جایگاه داران، باعث ایجاد کمبود سوخت در استان و به وجود آمدن صفهای طولانی گردیده است که باعث می شود مردم ساعتها در صف بنزین در این گرمای طاقت فرسا معطل شوند.