کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی سندیکای کارگران شرکت واحد از خدمات بیمه دانا

کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران طی بیانیه ای نسبت به تغییر مدیریت شرکت بیمه تکمیلی کارکنان از بیمه آسیا به بیمه دانا و ضعف خدمات دهی آن اعتراض کردند.

اشکالات متعدد در عملکرد بیمه دانا باعث نارضایتی رو‌ به رشد کارگران نسبت به آن و همچنین نسبت به تصمیم غلط مدیریت ناکارامد شده است.  از آنجا که هیچ گونه شفافیتی در قرارداد مدیریت شرکت با بیمه دانا برای مجموعه شرکت وجود نداشته است، و ‌با توجه به کیفیت بسیار پایین بیمه دانا،  تعداد روز افزونی از پرسنل شرکت خواستار لغو قراداد با بیمه دانا از طرف مدیریت میباشند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مدیریت می‌خواهد که هرچه سریعتر قرارداد بیمه دانا را لغو و با بیمه ای مناسب همراه با خدمات بهتر‌  و قابل اتکاترانعقاد قرارداد نماید. بیمه تکمیلی بخشی مهم از حقوق و‌ مزایای کارگران این شرکت است و کم‌کردن‌خدمات و‌ پرداخت های این بیمه سرقت از دستمزد و‌ سفره آنها محسوب میگردد.