کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی بازنشستگان زغال سنگ البرز مرکزی

جمعی از بازنشستگان زغال سنگ البرز مرکزی در قائمشهر روز یکشنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع زدند.

 در این تجمع، کارکنان بازنشسته شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی باتوجه به بالابودن هزینه‌های زندگی خواهان توجه دولت به مسائل حقوقی و معیشتی و درمانی بازنشستگان این شرکت به عنوان شغل سخت و زیان آورشدند. در جریان این تجمع، توجه به تورم وگرانی‌ها، پرداخت مطالبات سال ۱۴۰1 وفوق العاده سرپرستی وسختی کار به نرخ روز، اصلاح و تدوین اساسنامه و آئین نامه با حفظ ماهیت دولتی و نیزتوجه ویژه به درمان خاص مشاغل سخت و بیماریزا و حوادث ناشی ازکار و توجه به رفاعیات، اصلاح همسان سازی حقوق با استفاده از مدل شغل محور و تطبیق آن با مشاغل همطراز” از جمله مطالبات کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی بوده است.