کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

موفقیت کشاورزان معترض اصفهان و افزایش خروجی زاینده‌رود

پس از برپایی تجمعات اعتراضی متعدد از سوی کشاورزان معترض اصفهانی، ،روز چهارشنبه 29 فروردین ماه در نهایت خروجی سد زاینده‌رود افزایش داده شد.

طبق آخرین گزارش‌ها از شب چهارشنبه،خروجی سد زاینده‌رود با هدف توزیع سومین نوبت آب برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان افزایش پیدا کرده است.اما تاکنون شمار روز و همچنین حجم رهاسازی آب برای اراضی کشاورزان به طور دقیق مشخص و اعلام نشده است.شایان ذکز است که نخستین نوبت از رهاسازی آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان ۲۰ آبان ۱۴۰۲ به مدت ۱۷ روز انجام شد و دومین نوبت از سوم فروردین ماه سال 1403 به مدت ۱۲ روز آب در زاینده رود اصفهان و کانال‌های کشاورزی شرق و غرب جریان داشت.