کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

منع موقت از تحصیل هشت دانشجوی دانشگاه دامغان

8دانشجوی دانشگاه دامغان که در بهمن سال گذشته توسط شورای انضباطی این دانشگاه هر کدام به یک ترم منع موقت از تحصیل محکوم شده بودند، با تایید حکم صادره در کمیته مرکزی وزارت علوم، در ترم پبش رو نیز امکان انتخاب واحد از این دانشجویان سلب شده است.

در گزارش شورای صنفی دانشجویان ایران آمده است: پریزاد اسماعیلی، مهسا سلطانی، مبینا یعقوب‌ زاده، ملیکا احمدیان، ستاره سبک‌، ریحانه نیکویی و ریحانه خسروی دانشجویان دانشگاه دامغان طی احکام انضباطی صادر شده در بهمن 1401 به یک ترم منع از تحصیل محکوم  شدند. با وجود اجرایی شدن محکومیت این دانشجویان به منع موقت از تحصیل در ترم پیشین، پس از تایید این حکم توسط کمیته مرکزی وزارت علوم، این دانشجویان از تحصیل در نیمسال آینده نیز محروم شده اند. در این گزارش همچنین آمده است: “امکان سکونت در خوابگاه از دانشجویان مذکور نیز سلب شده است.”