کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممنوع الخروجی منیره منتظری

روز پنجشنبه 6 مهرماه منیره منتظری عکاس ساکن یزد از سوی دادگاه رژیم به 2 سال زندان و ممنوع الخروج بودن پس از آزادی محکوم شد.

طبق گزارشات منتشر شده،اتهامات او “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.گفتنی است،منیره منتظری،از سوی دادگاه به 2 سال زندان،ممنوع الخروجی پس از آزادی از زندان و همچنین 100 ساعت انجام خدمات عمومی محکوم شده است.