کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ممانعت حراست مخابرات خوی از ورود بیش از ۴۰ نفر از کارگران این اداره

روز یکشنبه ۵ دیماه حراست مخابرات خوی از ورود کارگران مخابرات که به دلیل تضییع حق و حقوق قانونی خود در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معترض بودند، به داخل اداره جلوگیری بعمل آورد.

بیش از ۴۰ نفر از کارگران مخابرات شهرستان خوی که به دلیل تضییع حق و حقوق خود از اداره کار درخواست داده بودند و پیرو احکام صادره از مرجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت مخابرات و مکلف شدن کارفرما طبق آرای قطعی صادره، به پرداخت ۱۵ الی ۸۵ میلیون تومانی از بابت مابه‌التفاوت عدم اجرای این طرح در حق کارگران، صبح روز ۵ دی ماه ، حراست مخابرات خوی از ورود همان کارگران معترض به داخل اداره جلوگیری بعمل آورد، کارفرما، کارگران را تحت فشار قرارداده تا اعلام رضایت ثبتی نموده و اظهار ندامت و پشیمانی کنند و در غیر این صورت اخراج میشوند.