کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

معلمان شریف در زندان ، آخوندهای مرتجع در کلاس درس

 

نقش نوجوانان دانش آموز در انقلاب ژینا و صحنه های شورانگیزی از اعتراضات این نوجوانان طی ۵ ماه گذشته جمهوری اسلامی را بیش از پیش به فکر کنترل مدارس انداخته است. یکی از راههای پیشبرد این سیاست اعزام هزاران طلبه جدید از حوزه‌های باصطلاح علمیه به مدارس سراسر کشور است. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی ده درصد از کل استخدام ها در آموزش و پرورش باید از میان طلبه ها باشد.

حسین ملانوری معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه عصر روز گذشته در نشست با مدیر و معاونان حوزه علمیه استان بوشهر گفته است : « از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر در حاکمیت، توجه بیشتری به حوزه علمیه صورت گرفته به همین جهت طی یک سال اخیر در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه تبلیغ، کارها و اقدامات خوبی صورت گرفته است.»

وی در ادامه گفته است:« در ابتدای سال بین هفت الی هشت هزار نفر از طلاب و روحانیون در طرح های تبلیغی شرکت داشتند اما این آمار در حال حاضر به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است که تقریبا ۵۰ درصد آن را طلاب برادر و ۵۰ درصد دیگر نیز طلاب خواهر می باشند.» البته شمارە واقعی آخوندهای شاغل در اموزش و پرورش بسیار بیش از این تعداد است. این تعداد تنها جدیدترین استخدامها در آموزش و پرورش را در بر می گیرد. آخوندها با عناوین و در اشکال مختلف در محیطهای آموزش حضور دارند.

آخوندهای سیار، روضە خوانان، مبلغین مذهبی، طلبە ها،  آخوندهای شاغل در دستگاە گزینش مراکز تحصیلی، آخوندهای مشغول در تدوین کتب مذهبی و بسیاری دیگر، بخشی از حضور نکبت بار آخوندها در سیستم آموزش و پرورش هستند .

در شرایطی کە معلمان بسیاری در زندانها هستند، تعداد بسیار زیادی از انها اخراج شدەاند و برای بقیه معلمین شریف دهها مشکلات کاری، اقتصادی و امنیتی فراهم کردە اند، این لشکر آخوندهای مرتجع و خڕافە پرست مدارس کشور را اشغال کردە اند .

جدایی دین از دولت و از آموزش و پرورش یک اصل اساسی دموکراتیک در تعلیم و تربیت است. آخوندها و دستگاه مذهب دشمنی آشتی‌ناپذیری با علم و دانش، با تمدن و تجدد دارند .

حکومت اسلامی علاوە بر استخدام دهها هزار آخوند  بی سواد و وراج، رسانەهای حکومتی، شبکە وسیع مساجد را نیز برای ترویج خرافات و خصومت با دانش و علمِ بهره‌مند به کار می گیرد. بخش وسیعی از این آخوندها در عین حال در استخدام وزارت اطلاعات رژیم نیز هستند و شبکه‌ایی از جاسوسان این دستگاه امنیتی رژیم را تشکیل می دهند.

این آخوندها در مدارس جز تحمیل مذهب اجباری، حجاب اجباری ، نماز و روزە اجباری، سرودهای اجباری، تحمیل شیوە زندگی اجباری، کار جاسوی برای رژیم را نیز انجام میدهند.

چرا باید جای معلمان شریف و مترقی زندان باشد و با اخراج و بیکاری روبرو شوند و بجای آنها هزاران آخوند انگل و مرتجع استخدام شوند؟ همچنانکە زندان جای معلم نیست، مدرسه هم جای آخوند نیست. حکومت با استخدام آخوند در کنار رواج خرافات و مسموم کردن ذهن دانش آموزان با آموزشهای ضد علمی دستگاە کنترل و جاسوسی را نیز در مداڕس توسعە میدهد .

خواست آزادی معلمان زندانی و بیرون ریختن آخوندها از مدارس باید بە یک خواست عمومی و فوری تبدیل شود. با سرنگونی حکومت اسلامی بە زورگویی آحوندها و بە دخالت مذهب در آموزش و پرورش پایان خواهیم داد .