کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مشارکت شرکت لبنیات دومینو برای انتقال بازداشت شدگان به مناطق دوردست

برپایه ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، شرکت “لبنیات دومینو” خودروهای خود را در اختیار نیروهای سرکوبگر گذاشته تا بازداشت شدگان را به مناطق دور دست منتقل کنند

 پس از شرکت میهن که خودروهای آن جهت جابجایی نیروهای سرکوبگر و تجهیزات آنها استفاده می‌شد؛ اکنون خودروهای شرکت لبنیات دومینو است که در خدمت سپاه پاسداران قرار گرفته استگفتنی است صاحب شرکت لبنیات دومینو همان صاحب شرکت میهن است که همه امکانات خود را در کنترل و پشتیبانی کامل سپاه پاسداران قرار داده است. پیش از این مردم با تحریم خرید از شرکت میهن زمینه ورشکستگی آنرا فراهم کرده‌اند.