کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مسمومیت دهها دانشجوی دیگر در زنجان

تنها چند هفته پس از مسمومیت غذایی ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های تهران، روز شبنه 28 خرداد ماه، ۵۰ دانشجوی دیگر  در زنجان دچار مسمومیت گوارشی شدند.

به ادعای رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان، برای تایید قطعی مسمومیت این دانشجویان با غذای دانشگاه آغاز شده است. گفتنی است روز دوم خرداد امسال، ۵۵ دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و یک روز پس از آن ۳۹ دانشجوی دانشگاه امام صادق در تهران به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. در همان روزها، معاون دانشگاه فرهنگیان، مسمومیت غذایی دانشجویان این دانشگاه و ارتباط آن با غذای خوابگاه را رد کرد، اما سه هفته بعد رئیس سازمان امور دانشجویان این دانشگاه این موضوع را تایید کرده و به‌ طور تلویحی آن را با «کیفیت غذای دانشگاه‌ها» مرتبط دانست.