کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

مسمومیت تعدادی از کارگران کارخانه لبنی ارومیه

تعدادیمسمومیت تعدادی از کارگران کارخانه لبنی ارومیه
تعدادی از کارگران یک کارخانه لبنی در ارومیه روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه،بر اثر استنشاق گاز آمونیاک مسموم شدند.
برپایه گزارش منتشر شده، نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه لبنی در ارومیه موجب مسمومیت ۱۰ نفر از کارگران شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. گفته می شود هم اکنون ماموران آتش‌نشانی نشتی گاز را با بستن شیر‌های اصلی مخازن آمونیاک متوقف کردند و بدین ترتیب جلوی مسمومیت تعداد بیشتری از کارگران گرفته شد.

از کارگران یک کارخانه لبنی در ارومیه روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه،بر اثر استنشاق گاز آمونیاک مسموم شدند.
برپایه گزارش منتشر شده، نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه لبنی در ارومیه موجب مسمومیت ۱۰ نفر از کارگران شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. گفته می شود هم اکنون ماموران آتش‌نشانی نشتی گاز را با بستن شیر‌های اصلی مخازن آمونیاک متوقف کردند و بدین ترتیب جلوی مسمومیت تعداد بیشتری از کارگران گرفته شد.

مسمومیت تعدادی از کارگران کارخانه لبنی ارومیه
تعدادی از کارگران یک کارخانه لبنی در ارومیه روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه،بر اثر استنشاق گاز آمونیاک مسموم شدند.
برپایه گزارش منتشر شده، نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه لبنی در ارومیه موجب مسمومیت ۱۰ نفر از کارگران شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. گفته می شود هم اکنون ماموران آتش‌نشانی نشتی گاز را با بستن شیر‌های اصلی مخازن آمونیاک متوقف کردند و بدین ترتیب جلوی مسمومیت تعداد بیشتری از کارگران گرفته شد.