کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرخصی اجباری سربازان وظیفه جهت مشارکت در انتخابات

گزارش های منتشرشده در روز یکشنبه 29 بهمن ماه حاکی از آن است که سربازان وظیفه جهت آوردن شناسنامه و شرکت در انتخابات به مرخصی اجباری فرستاده شدند.

فرماندهان پادگان ها به سربازان وظیفه اعلام کردند که جهت مشارکت در انتخابات به مرخصی اجباری بروند و در روز انتخابات در پادگان ها اقدام به اخذ رأی کنند.قابل ذکر است که مقامات رژیم جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر از طریق به کارگیری هرگونه ابزاری جهت شرکت شهروندان و مردم ایران در انتخابات 11 اسفندماه استفاده می کنند ولی این درحالی است که شهروندان و مردم آزادیخواه در اکثر شهرهای ایران،مضحکه انتخاباتی رژیم را بایکوت کرده اند.