کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مخالفت با آزادی فعال کارگری حسن سعیدی

دادستان و مقامات قضایی و امنیتی رژیم با آزادی موقت “حسن سعیدی” کارگر زندانی و عضو سندیکای کاگران شرکت واحد، مخالفت کرده اند.

روز، دوشنبه ۱۴ شهریور ماه “نسرین رحیمی” همسر حسن سعیدی، برای پیگیری وضعیت همسرش مجددا به شعبه دوم دادسرای اوین مراجعه کردند اما موفق به دیدار با بازپرس نشدند و فقط شفاهی به ایشان اعلام‌ گردید که حسن سعیدی تعیین وثیقه نمیشود و‌ پرونده او را به دادگاه میفرستند و‌ تا رور دادگاه و‌ اعلام حکم در زندان محبوس خواهد بود.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-

جان باختن سه کارگر شهرداری در زنجان، بندرعباس و کرج

-

جان باختن سه سوختبر بلوچ در محور خاش به سراوان

-

تحریم صنایع هواپیماسازی ایران توسط اروپا

-