کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت کاظم علی‌ نژاد به پنج سال حبس

کاظم علی‌ نژاد، زندانی سیاسی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس محکوم شد.

نامبرده، از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. او کماکان علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان اوین محروم مانده است.