کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

محکومیت چهار فعال کارگری و محیط‌زیستی بە زندان

شعبە سوم دادگاه ارژیم در ارومیه چهار فعال کارگری و محیط‌زیستی شهرهای اشنویه و نقده، را به دو سال حبس محکوم کرد.

برپایه گزارش منتشرشده، عباس هاشم‌پور، خلیل مرادی، ابراهیم قهرمانی و بهرام جعفری توسط دادگاه رژیم در ارومیه به اتهام “اقدام علیە امنیت ملی کشور” بە تحمل دو سال حبس محکوم شدند. این افراد در جریان اعتراضات مردمی نسبت به قتل ژینا امینی، روز پنج‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی شهرهای اشنویه و نقده بازداشت و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت، سرانجام روز یک‌شنبه ۱۳ آذرماه ١۴٠١ هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.