کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

محکومیت قتل پنج کارگر بنگلادشی توسط فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری روز دوشنبه 22 آبان ماه در همبستگی با کارگران بنگلادشی صنعت پوشاک که برای افزایش دستمزدها مبارزه می‌کنند،سرکوب کارگران و همپیمانی دولت این کشور با کارفرمایان چند ملیتی را محکوم کرد.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به نمایندگی بیش از ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور جهان در بیانیه‌ای خشونت و قتل کارگران معترض بنگلادشی توسط دولت این کشور را که تعدادشان تا روز گذشته به پنج نفر رسیده است،محکوم کرد.علیرغم اینکه بنگلادش تامین کننده اصلی صنعت لباس و پوشاک در جهان است،کارگران این صنعت پوشاک کمترین دستمزد را در سطح جهانی دریافت می‌کنند.اتحادیه مرکزی کارگران پوشاک بنگلادش به نمایندگی از منافع بیش از پنج میلیون کارگر پوشاک در کشور بنگلادش، تاکنون از همه طرفین درگیر کارفرما و پیمانکار و دولت‌های سهامدار در صنعت پوشاک خواسته برای حفظ این صنعت،به دولت این کشور برای افزایش حداقل دستمزد فشار آورند.