کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت فاطمه سپهری به هجده سال حبس

فاطمه سپهری، فعال مدنی توسط دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان خراسان رضوی به هجده سال حبس محکوم شد.

فاطمه سپهری پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه ارژمی در مشهد از بابت اتهام “همکاری با دول متخاصم” به ده سال حبس، از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس، “توهین به خامنه ایی” به دو سال حبس و “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده بود. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. لازم به یادآوری است که  نامبرده پیشتر نیز در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه کیفری مشهد از بابت اتهامات “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه های خارج از ایران” به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.