کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

محکومیت دو فعال صنفی معلمان اهل سنندج

“مجید کریمی و مسعود فرهیخته” دو فعال صنفی معلمان روز پنجشنبه 30 فروردین ماه، توسط دادگاه رژیم در سنندج به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.

طبق گزارشات دریافتی، اتهام این معلمان شرکت در تجمع های اعتراضی، ایراد سخنرانی و حمایت از معلمان زندانی عنوان شده است.” بر اساس حکم صادره، این دو فعال صنفی معلمان به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند که حکم صادره به پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.