کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت آرش نبوی شهروند بهائی به حبس و مجازاتهای تکمیلی

محکومیت آرش نبوی شهروند بهائی به حبس و مجازاتهای تکمیلی1

آرش نبوی، شهروند بهائی ساکن اصفهان روز یکشنبه 3 تیرماه، توسط دادگاه رژیم در این شهر به ده سال حبس، پرداخت جزای نقدی، مصادره اموال و دیگر مجازات های تکمیلی محکوم شد.

نامبرده، از بابت اتهام عضویت در دسته ها و گروه ها با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس و پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به پنج سال حبس محکوم شده است. همچنین از باب مجازات تکمیلی، وی به دو سال ممنوعیت فعالیت در فضاى مجازى و خروج از کشور و مصادره اموال محکوم شده است.