کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از درمان سجاد ایمان نژاد زندانی سیاسی

سجاد ایمان نژاد، زندانی سیاسی محبوس در بند چهارم زندان اوین، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی و نیاز به عمل جراحی دیسک کمر، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

گفتنی است، “کمیسیون پزشکی تایید کرده که سجاد به جراحی دیسک کمر نیاز دارد، با اینحال مسئول مربوطه که مسئولیت بررسی درخواست مرخصی زندانیان را بر عهده دارد، با اعطای مرخصی درمانی به او مخالفت کرده است. لازم به ذکر است، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ شانزدهم مهر ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری همان سال، توسط نیروهای امنیتی رژیم در تهران بازداشت شد.