کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محاکمه هشت نفر از کارگران هفت تپه در شوش

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 23 مردادماه، شماری از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به هشت ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق محکوم شده اند.

تعداد چهار نفراز این کارگران چند ماه قبل در ارتباط با همین پرونده به مدت یک هفته در زندان دزفول بازداشت بودند که همگی با قرار وثیقه، به طور موقت آزاد شدند. لازم به یاد آوری است که در چند روز گذشته تعداد هشت نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه، در دادگاه به هشت ماه حکم  تعلیقی و تحمل  ۳۰ ضربه شلاق محکوم  شدند.