کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

متهم‌شدن صالح‌ نیکبخت در دادگاه رژیم

روز دوشنبه 10 مهرماه،علی رضایی وکیل صالح نیکبخت،از دومین و آخرین جلسه دادگاه علیه موکل‌اش خبر داد.

صالح نیکبخت حقوقدانی است که وکالت خانواده مهسا امینی را برعهده داشته است.او متهم به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به علت مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی است.او خود پیش‌تر گفته که علت اصلی پیگرد علیه او برعهده گرفتن وکالت خانواده مهسا امینی بوده است.نیکبخت پس از دومین و آخرین جلسه دادگاه گفت: «تکیه بیشتر دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی درمورد مرگ مهسا امینی بود که وی اعلام کرد که نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و همانند هر نظریه‌ای قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.