کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

مبارزه کارگران صنایع پوشاک در مقدونیه برای بهبود مزد

گزارشات منتشرشده حاکی از آن است که گروهی از کارگران زن صنایع پوشاک در کشور مقدونیه روز یکشنبه 12 فروردین ماه در اعتراض به افزایش اخراج ها و همچنین کاهش سطح دستمزدهایشان دست به اعتراض زده اند.

نزدیک به ۳۰ هزار نفر کارگر زن هنوز در این منطقه مشغول به کار هستند که تعداد قابل توجهی در این کشور دو میلیون نفری محسوب می‌شود.رعایت نشدن ساعات کار، نپرداختن حقوق معوقه پرداختی در ماه‌های متعدد، اضافه‌کاری بدون مزد اجباری، عدم اعطای مرخصی زایمان و قرارداد موقت و… همگی کارگران مقدونی را به شکایت از کارفرمایان و دعوت از بازرسان کار در کارگاه‌های انبوه و متعدد کشانده است.گفته میشود که نقض گسترده قانون کار مقدونیه و قوانین سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا مدت‌هاست به معضلی برای کارگران این کشور بدل شده است.