کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطعی یک ماهه آب شهری در مناطقی از زاهدان

قطعی آب شهری در خیابان جانبازان و منطقه کریم پور زاهدان به مدت یک ماه موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش،یک ماه است که ساکنان خیابانهای جانبازان و کریم پور با مشکل بی آبی مواجه هستند و در گرمای این مدت شهروندان به خصوص کودکان و افراد مسن با اوضاع سخت و طاقت فرسایی رو به رو هستند. یکی از وظایف اصلی دولتها تهیه آب آشامیدنی برای شهروندان است، اما در سایه بی کفایتی مسئولین استان، شهروندان با مشکل بی آبی مواجه هستند و اهالی این منطقه فقط آخر شب یک الی دو ساعت آب دارند.