کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان

final 2 360

١_ جامعە ایران در تب و تاب تحولات مهم و سرنوشت سازی بە سر می برد. از یک سو فقر ، بیکاری ،تعمیق شکاف طبقاتی ، همەگیری ویروس کرونا ، همراە با سرکوب خونین و بیرحمانە، و از طرف دیگر، اعتراض ، اعتصابات روزانە ، تنفر از جمهوری اسلامی و امید بە پایان حاکمیت ضد مردمی آن ، سیمای کنونی ایران امروز را ترسیم میکند .

٢_ جنبش امروز معلمان ایران بعنوان بخشی از مبارزات طبقە کارگر ، سازمانیافتە ترین و متحدترین بخش این طبقە در حرکتی سراسری و مداوم مطالبات حق طلبانه خود را پیگیری می کند. نقطە قوت جنبش معلمان نسبت بە دیگر جنبش های اعتراضی و اجتماعی ، در همبستگی توده معلمان و نهاد رهبری کننده آن ،  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ، است . جنبش معلمان مرعوب تهدیدها و بگیر و ببندهای رژیم نشده است و فریب وعده های دروغین را نخورده است.

٣_  خواست معلمان عبارت است از: ” ، افزایش حقوق ماهانە ،همسان سازی حقوق ها، اجرای طرح رتبەبندی،آزادی معلمان بازداشت شدە، آموزش رایگان “. است.نادیده گرفتن خواسته های معلمان ، دستگیری و زندانی کردن فعالین پیشرو این جنبش، طرح ناقص فریبکارانه مجلس اسلامی در مورد ” رتبه بندی ” هیچکدام نتوانسته است  جنبش سراسری معلمان را خاموش سازد.

٤_ رمز نیرومندی اعتراضات معلمان ، ضمن استمرار و پیگیری ، در جلب حمایت و پشتیبانی دیگر بخش های جنبش کارگری ، بخصوص کارگران مراکز صنعتی ، ازجملە کارگران شاغل در مراکز تولید نفت و پتروشیمی ها، و نیز دانشجویان ، دانش آموزان و خانوادەهای آنها است.

٦_ کومەلە چە در کردستان بعنوان سازمان کمونیست و مبارز و چه در سطح سراسری به عنوان  بخشی از حزب کمونیست ایران ، حمایت فعالانە و بی دریغ خود از جنبش حق طلبانە معلمان را اعلام می دارد. کنگرە ١٨ کومەلە، ضمن خواست آزادی فوری معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی ، عزم و ارادە همبستە معلمان در اعتراض و اعتصابات کنونی در سراسر ایران و از جملە شرکت فعال معلمان کردستان در این حرکت های حق طلبانە در برابر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را می ستاید و آنرا ارج می نهد. در همانحال از مردم معترض و مبارز کردستان درخواست حمایت فعال و همەجانبە از مبارزە و اعتراضات شجاعانە معلمان را دارد.

 

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماه 1400

ژانویه 2022

toppng.com pdf icon 382x540 1