کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد محیط زیست

١- ماهیتِ سودجویانه نظام سرمایەداری حد و مرزی نمیشناسد، این ماهیت نه تنها زندگی کنونی انسان ها را به تباهی کشانده است، بلکه روند نابودی محیط زیست توسط این سیستم در مسیری قرار گرفته است که آینده بشریت و این کره خاکی را با تهدید جدی روبرو کرده است. جمهوری اسلامی همچون حلقه ای از این سیستم جهانیِ پرتنافض، محیط زیست ایران را با مشکلات عظیم و چه بسا برگشت ناپذیری روبرو کرده است. در این زمینه می توان به خشک کردن رودخانه ها، تالاب ها، سدسازی های بی رویه و غیرکارشناسانه، ساخت و سازهای بی رویه و از بین بردن جنگل ها اشاره کرد. شماری از پژوهشگران و کارشناسان حوزه بهداشت به رابطه آلودگی محیط‌زیست و سلامتی افراد اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه، افزایش نرخ سرطان به دلیل مصرف نادرست سموم و کودهای شیمیایی و یا افزایش نرخ مرگ و میر بر اثر آلودگی‌ هوا.

اما آن گونه که از روند سیاست های سود جویانە حاکمیت اسلامی در رابطە با محیط‌زیست بر می‌آید، چنین هشدارهایی نیز از سوی این رژیم جدی گرفته نمی‌شوند. بررسیِ آمارها نشان می‌دهد کە ظرف چند دهە گذشته، محیط‌زیست ایران حتی آنجا که به سلامتی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند دغدغه و اولویت حاکمیت نبودە است. بر حسب جمعیت، روزانه بیش از۵۰ میلیون تن زباله تولید میشود که تنها بە زحمت ٥  درصد آن در کارخانه‌ها بازیافت میشود. ۹۵ درصد زباله باقی مانده در دل زمین مدفون و یا در طبیعت رها می‌شوند.سالانه ۱۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود. پیش‌بینی شده است اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، ایران تا ۵۰ سال آینده جنگلی نخواهد داشت.

٢- این روند در کردستان نیز با قطع بدون رویه درختان جنگلی، آتش زدن جنگلها به بهانه تامین امنیت برای نیروهای سرکوبگر، دفع غیر بهداشتی پس مانده های شهری، سد سازی کارشناسی نشده، ساختمان سازی، جاده سازی و سد سازی با انگیزه سود جویانه و یا نظامی، آلوده شدن شدید هوای تنفسی در اثر گسترش آلایندەهائیکه میتوان از گسترش آنها جلوگیری کرد، خشک شدن تدریجی دریاچەهای ارومیه و زریبار، خشک شدن تالابها و غیره از جمله موارد تخریب محیط زیست در کردستان هستند .

٣- با درک چنین فاجعەای کە امروز و فردای محیط زیست را بە نابودی میکشاند،فعالان مدنی در کردستان بە منظور  دفاع از محیط زیست در مقابل این تخریبگری دست بکار شدەاند. مردم کردستان فداکاری بی نظیر شریف باجور و دیگر همکاران خود را از یاد نخواهند برد. این فعالان سعی  کردەاند کە توجە همگانی را بە این امر مهم جلب کردە و به سهم خود در بالابردن سطح فرهنگ پیشرو در این زمینه نقش ایفا کنند. اگرچه ابعاد خطراتی که محیط زیست کردستان را تهدید می کند، بسیار فراتر از دایره فعالیت این گروهها است، اما این حرکت در عین حال به رواج فرهنگ پیشرو و رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست کمک می کند.

٤- کنگرە ١٨ کومەلە ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان فعالان محیط زیست و ارج نهادن بر فعالیت فعالان دفاع از محیط زیست،  خود را پشتیبان اقدامات آنان میداند  و از کمیتە مرکزی منتخب خود میخواهد کە در تماس و ارتباط با این فعالین، زمینە همکاری و همفکری را با آنان فراهم کردە تا از این طریقحرکت جمعی برای دفاع از محیط زیست بە یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماه 1400، ژانویه 2022