کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

 

١- آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان و مردم تهیدست مناطق کردنشین است. شمار کثیری از زن و مرد، جوان و پیر،  از سن ١٣  تا ٧٠ سال علی رغمِ همه دشواریها و خطراتِ جانی که کولبری دارد، از روی اجبار بە آن رو کردەاند. فقط در سال ٢٠٢١ میلادی ٢١٩ تن از کولبرانِ شریف و زحمتکش جان خودرا از دست دادە و یا زخمی شدەاند.

٢- چنین جنایت آشکاری در حقِ مردمِ کردستان کافیست تا دشمنی رژیم اسلامی را با مردم کردستان بر ملا کند. علیه این جنایات باید به مبارزه برخواست و بە کولبری، این اجبارِ پر مخاطره و طاقت فرسا خاتمه داد. برای اینکار در قدم اول باید رژیم اسلامی را با مبارزات خود موظف کرد کەکار مناسب برای این زحمتکشان تامین کند و یا با دادن بیمه بیکاری مکفی زندگی آنان را تامین نماید، بطوریکه ناچار نگردند بە چنین کاری رو آورند. در قدم بعدی رژیم  را باید موظف کرد کە به خانواده کولبرانی که جان خود را از دست دادە یا زخمی شدەاند،خسارت بپردازد.

٣- کنگره ١٨ کومەله هر گونه تعرض به این زحمتکشان را به شدت محکوم می کند و از همە مردم آزادیخواە میخواهد کە به دفاع از آنان برخیزند و با سازماندهیِ حرکتهای اعتراضی علیە جنایت آشکار رژیم در فراهم کردن چنین شرایطی، اجازە ندهند کە این جنایت و این وضعیت ادامە پیدا کند. همچنین کنگرە ١٨ کومەلە ضمن همدردی با خانوادە زحمتکشانی کە جان خود را از دست دادەاند، کمیتە مرکزی منتخب خود را موظف میکند مبارزە علیە جنایات جمهوری اسلامی را تقویت کرده و برای تأمین خواست های فوق، اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماه 1400

ژانویه 2022