کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناطلاعیه سایر سازمان و نهادها

قطعنامه تشکلھای صنفی و مدنی مستقل ایران به مناسبت روز معلم و اول ماه مھ روز جھانی کارگر

Untitled 59

 روز معلم و مراسم اول ماه مھ امسال را در حالی برگزار می کنیم کھ کارگران، معلمان، زنان، دادخواھان، ملت ھای تحت ستم، دانشجویان، بازنشستگان و عموم توده ھای ستمدیده مردم ایران در مصافی تاریخی و زیر و رو کننده با سیستم ضد انسانی حاکم بر کشور قرار گرفتھ اند و بھ رغم سرکوب خونینی کھ حکومت طی ھشت ماه گذشتھ انجام داده است جنبش انقلابی مردم ایران ھمچنان زنده و پویاست و روزی نیست کھ مردم بھ جان آمده در ھر سو از جغرافیای سیاسی ایران با ھر زبانی در خیابان و محل کار و زندگی حکومت را آماج اعتراضات تحول خواھانھ خود قرار ندھند. حکومتی کھ در مدارس دختران جوان و نوجوان را ھدف حملات شیمیایی قرار می دھد و زنان* را بھ مثابھ ستون اصلی یک جامعھ انسانی علاوه بر محروم کردن از پایھ ای ترین حقوق انسانی شان در خیابان مورد ددمنشانھ ترین حملات جسمی و روحی قرار می دھد، فساد و غارتگری بخش مھمی از موجودیت آن است، حتی بھ مدت یک ھفتھ قادر بھ مھار تورم و گرانی نیست و یک جامعھ نود میلیونی را در کشوری ثروتمند غرق در فقر و فلاکت کرده است و معلم، کارگر، سینماگر، ھنرمند، فعال مدنی و سیاسی، پیر و جوان و ھمھ پیکره جامعھ در مقابلش قرار دارند نھ شایستھ بقاست و نھ قادر بھ ادامھ حیات است. دیگر بر ھر ناظر روشن بینی پر واضح است کھ در پی نزدیک بھ ھشت ماه خیزش سراسری مردم ایران، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور بھ روال سابق باز نخواھد گشت و جنبش انقلابی مردم ایران بھ پیشروی خود تا ایجاد تغییرات بنیادین در کشور ادامھ خواھد داد. بر متن این شرایط عینی و بشدت متلاطم و متحولی است کھ مدتھاست جناحھای مختلف طبقھ حاکم بر ایران چھ در پوزیسیون و چھ در اپوزوسیون سراسیمھ ترازھر دوره تاریخی دیگری دست بکار بند و بست با قدرتھای جھانی و رقم زدن تحولات سیاسی از بالای سر مردم ایران شده اند تا ھمچنان بھ سبک و سیاق گذشتھ، اینبار نیز آزادیخواھی و برابری طلبی مردم ایران را قربانی مطامع ضد انسانی خود و غارتگران و جنایتکاران بین المللی کنند. اما آن پدیده ای کھ امروز در صحنھ تحولات سیاسی و اجتماعی و فرھنگی ایران جاری است، جنین رشد یافتھ انقلابی را در خود دارد کھ می تواند سرآغاز یک انقلاب بزرگ اجتماعی در ایران و منطقھ خاورمیانھ باشد و تاریخی نوین را در این منطقھ مھم و استراتژیک از جھان کنونی رقم بزند. بھ ھمین دلیل ھم است کھ ما در منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی با تاکید بھ عینیت تاثیر گذاری عمیق جنبشھای اجتماعی بر تحولات جاری و آتی کشور، وجوه سلبی و اثباتی اعتراضات بنیادین مردم ایران را در پی اعتراضات سراسری بھ قتل جنایتکارانھ #ژینا امینی در جای جای این منشور بر شمرده و اعلام کرده ایم کھ پرچم اعتراضات بنیادینی کھ امروز در ایران بدست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، دادخواھان، ھنرمندان، رنگین کمانی ھا، نویسندگان و عموم توده ھای ستمدیده مردم ایران بر افراشتھ شده است اعتراضی است علیھ زن ستیزی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار و فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، تبعیض جنسیتی و ملی و مذھبی، و انقلابی است علیھ ھر شکلی از استبداد مذھبی و غیر مذھبی کھ در طول بیش از یک قرن گذشتھ بر ما مردم ایران تحمیل شده است. اگر چھ منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در میانھ ی خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و از متن و دل جامعھ سر بر آورده است و قطب نمای مبارزات ھمین امروز ما برای شکل دھی بھ ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آینده ایران است با این حال با توجھ بھ کل شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، ما بر این باوریم کھ طبقھ کارگر ایران با قرار گرفتن در مرکز ثقل تحولات سیاسی آتی، قادر خواھد شد افق رھائی بخش و تاریخی خود را بطور حداکثری بھ پیش برد. ما با حمایت از اعتصاب گسترده کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی، بار دیگر و بھ مناسبت #روز_معلم و #روز_جھانی_کارگر، با قرار دادن مطالبات دوازده گانھ ی منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی، بھ مثابھ خواست ھای حداقلی خود در این قطعنامھ، کارگران و معلمان، زنان، دانشجویان و عموم توده ھای ستمدیده مردم ایران را فرا میخوانیم با سازمانیابی در تشکلھا و شوراھای محیط کار و محلات، مبارزات خود را برای گذر از شرایط ضد انسانی موجود و شکل دھی بھ آینده ای مبتنی بر تحقق خواستھای آزادیخواھانھ و برابری طلبانھ، متکی بھ اراده و اتحاد و ھمبستگی خود سازند. ١ . آزادی فوری و بی قید و شرط ھمھ زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمھ علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی. ٢ . آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان و اندیشھ، مطبوعات، تحزب، تشکل ھای محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راھپیمایی، شبکھ ھای اجتماعی و رسانھ ھای صوتی و تصویری. ٣ . لغو فوری صدور و اجرای ھر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت ھر قسم شکنجھ روحی و جسمی. ۴ . اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصھ ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم ھای تبعیض آمیزعلیھ کمانی تعلقات وگرایشھای جنسی وجنسیتی، بھ رسمیت شناختن جامعھ ی رنگین ِ “ال جی بی تی کیوآی ای پلاس”، جرم زدایی از ھمھ تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط بھ تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانھ. ۵ . مذھب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی کشور دخالت و حضور داشتھ باشد. ۶ . تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و ھمھ زحمتکشان شاغل و بازنشستھ با حضور و دخالت و توافق نماینده ھای منتخب تشکل ھای مستقل و سراسری آنان. ٧ . امحا قوانین و ھرگونھ نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذھبی و ایجاد زیرساخت ھای مناسب حمایتی و توزیع عادلانھ و برابر امکانات دولتی برای رشد فرھنگ و ھنر در ھمھ مناطق کشور و فراھم کردن تسھیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش ھمھ زبان ھای رایج در جامعھ. ٨ . بر چیده شدن ارگانھای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراھای محلی و سراسری. عزل ھر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در ھر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد . ٩ . مصادره اموال ھمھ اشخاص حقیقی و حقوقی و نھادھای دولتی و شبھ دولتی و خصوصی کھ با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت ھای اجتماعی مردم ایران را بھ یغما برده ند. ثروت حاصل از این مصادره ھا، باید بھ فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوقھای بازنشستگی، محیط زیست و نیازھای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود کھ در دو حکومت جمھوری اسلامی و رژیم سلطنتی محروم و از امکانات کم تری برخوردار بوده اند. ١٠ . پایان دادن بھ تخریب ھای زیست محیطی، اجرای سیاستھای بنیادین برای احیای زیرساخت ھای زیست محیطی کھ در طول یکصد سال گذشتھ تخریب شده اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش ھایی از طبیعت،(ھمچون مراتع، سواحل، جنگل ھا و کوھپایھ ھا) کھ در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت بھ آن ھا سلب شده است. ١١ . ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه ھمگانی از طریق بیمھ بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای ھمھ افراد دارای سن قانونی آماده بھ کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بھداشت و درمان برای ھمھ مردم. ١٢ . عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با ھمھ کشورھای جھان بر مبنای روابطی عادلانھ و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی بھ سلاح اتمی و تلاش برای صلح جھانی. از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجھ بھ وجود ثروت ھای زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی کھ دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفھ ھستند، بھ فوریت قابل تحقق و اجراست. شورای ھماھنگی کانونھای صنفی فرھنگیان ایران اتحاد بازنشستگان شورای سازماندھی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شورای سازماندھی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت( ارکان ثالث) صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ایران(اھواز) شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا) سندیکای کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه ندای زنان ایران شورای بازنشستگان ایران کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری کانون مدافعان حقوق کارگر سندیکای نقاشان استان البرز اتحادیھ آزاد کارگران ایران اردیبھشت ١