کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

قرار گرفتن فرانسه در لیست هشدار سازمان جهانی کار 

فرانسه برای اولین بار در فهرست اولیه کشورهایی قرار گرفت که به دلیل نقض تعهدات بین المللی خود در زمینه قانون کار و کنوانسیون‌های این سازمان، در لیست هشدار سازمان جهانی کار قرار گرفته‌اند.

طبق این گزارش، کنوانسیون‌های شماره ۹۸ شامل حق سازماندهی و چانه زنی جمعی و اعتصابات و کنوانسیون شماره ۱۰۰ در مورد دستمزد برابر، کنوانسیون شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض (اشتغال مهاجرین) و کنوانسیون شماره ۱۱۸ سازمان جهانی کار درباره عدالت در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی توسط این کشور نقض شده است.  اتحادیه سراسری CGT فرانسه اعلام کرده است که از قبل هشدارهایی را درباره نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در خصوص برخورد با اجتماعات صنفی و همچنین مسئله افزایش سن بازنشستگی در این کشور، و همچنین نابرابری در دستمزدها میان زنان و مهاجران به دولت این کشور داده است.