کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 20 بهمن ماه جمعی دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له اقدام به پخش تراکت و شعارنویسی نمودند.

این گزارش می افزاید، جمعی دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان در شهرک کانی دینار با دیوار نویسی و پخش تراکتهایی با مضمون “زنده باد 26 بهمن روز کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد سوسیالیزم و گرامی باد 26 بهمن روز کومه له” پیشاپیش فرا رسیدن 26 بهمن را گرامیداشتند.