کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر بانە

بنا بە گزارش دریافتی عصر روز شنبه 8 اردیبهشت ماه،جمعی از فعالین کارگری و مبارزین شهر بانە اقدام بە پخش تراکت و شیرینی در استقبال از روز جهانی کارگر کردند.

برپایه این گزارش،در این روز صدها تراکت همراه شیرینی در میان کارگران دستفروش و مردم محلی در منطقە “میدان کارگر” بانە پخش شد.مضمون تراکت ها  فرارسیدن روز جهانی کارگر را بە کارگران تبریک گفتە و آنان را بە اتحاد و مبارزە مشترک علیە نظام سرکوبگرانە و طبقاتی سرمایەداری فرا می خواند.گفتنی است این اقدام فعالین کارگری شهر بانە با استقبال کارگران دستفروش و حاضرین در محل روبرو گردید.