کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فشار و یورش نیروهای امنیتی بە منزل دو فعال سیاسی و مدنی در مریوان

نیروهای امنیتی رژیم روز دوشنبە ۲۹ آبان ماە ۱۴۰۲، بە منزل پدری دوفعال سیاسی و مدنی اهل مریوان بە اسامی“کاوە فرجی” و “ئاراس فرجی”یورش بردە و پس از بازرسی منزل و ضبط وسایل شخصی نامبردگان، اعضای خانوادە آنان را مورد بازجویی قرار دادەاند.

طبق گزارشات رسیده، نامبردەگان طی هفتە گذشتە چندین با از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات رژیم در مریوان احضار شدە کە پس از عدم مراجعە آنان، نیروهای امنیتی شبانە و بدون اعلام قبلی بە منازل پدری آنان یورش بردە و خانوادەهای آنان را تهدید کردند. گفتنی است، کاوە فرجی متولد سال ۱۳۵۷ ، اهل روستای لنج آباد مریوان از فعالین سیاسی شناختە شدە در مریوان بودە کە سابقە محکومیت و سپری کردن چندین سال زندانی در زندانهای رژیم ایران را داردن.همچنین ،”آراس فرجی” متولد ۱۳۷۰ ، اهل روستای لنج آباد مریوان پیشتر بە دلیل فعالیت مدنی از سوی نهادهای امنیتی رژیم ایران چندین بار احضار و بازداشت شدەاست.