کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فروش اعضای بدن بدلیل فقر

با افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید در جامعه، برخی شهروندان اقدام به فروش اعضای بدن خود کرده اند تا مشکلات خود و  خانواده را رفع کنند.

گفته شده، فروشندگان اعضای بدن به خاطر فقر و تنگدستی، قید عضو بدن خود را میزنند تا تنها یک شب بی دغدغه را سر بر بالین بگذارند. هرچند فروش اعضای بدن معطوف به گروه سنی خاص یا جنسیت خاصی  نیست، با این حال سن بیشتر فروشندگان بین ١٨ تا ۴۰ سال است. از ابتدای امسال قیمت کلیه از ۵۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان و قیمت کبد به حدود دو میلیارد تومان رسیده است.