کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

فراخوان پنج سندیکای فرانسه به تجمع برای همبستگی با کارگران و معلمان ایران

پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه ای ، کارگران و فعالین اجتماعی و مدنی را به تجمع مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، همزمان با کنفرانس بین‌المللی کار برای روز جمعه 20 خردادماه فرا‌خوانند.

در این بیانیه آمده است، این تجمع برای پشتیبانی از فعالین کارگری و معلمان بازداشت‌شده در ایران و درخواست آزادی بی‌درنگ آنان و علیه موج جدید سرکوبی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران راه انداخته‌اند، سازماندهی می شود. شایان ذکر است، رژیم جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و چندین مقاوله‌نامه این نهاد جهانی را امضاء کرده بی‌آن که به تعهدات خود عمل کند. امضا کنندگان این فراخوان، کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحاد سندیکایی همبستگی، اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان هستند.